fbpx

Belastingheffing in box 3, alleen duidelijkheid bij tijdig bezwaar.

belastingheffing in box 3

Share This Post

Het kabinet heeft bekendgemaakt hoe het rechtsherstel met betrekking tot Belastingheffing in box 3 over vermogen eruit komt te zien. Wat betekent dit voor degene die bezwaar hebben gemaakt en voor hen die dit niet deden?

Wat speelt er?

Eind vorig jaar besliste de Hoge Raad dat het systeem van de belastingheffing in box 3 in strijd is met het recht, met name omdat er uitgegaan werd van een hoger rendement als het vermogen toeneemt. Het kabinet werd door het arrestgedwongen om vermogen anders te belasten. Wat betekenen de nieuwe voorstellen voor u?

Bezwaren voor 4 augustus afgehandeld

Zo’n 60.000 belastingplichtigen hebben bezwaar gemaakt tegen de belastingheffing in box 3 over hun vermogen in 2017 tot en met 2020, veelal via een zogenaamde ‘massaal bezwaarprocedure’. De bezwaren van deze belastingplichtigen worden in ieder geval voor 4 augustus afgewerkt. dat wil zeggen dat de belasting over hun vermogen wordt vastgesteld op basis van de zogenaamde ‘spaarvariant’. Dit komt erop neer dat deze belastingplichtigen minder belasting hoeven te betalen over hun vermogen in box 3 en dus geld terug krijgen.

Spaarvariant?

De spaarvariant wil zeggen dat de te betalen belasting over het vermogen wordt berekend op basis van de werkelijke verdeling van het vermogen in sparen, beleggen en schulden. Hieraan wordt nog steeds een fictief rendement toegekend. Voor spaargeld wordt er uitgegaan van de actuele spaarrente die bijna nul is. Bij beleggingen wordt uitgegaan van het meerjarig rendement op beleggingen. Voor schulden wordt er aangesloten bij de hypotheekrente. Omdat er nog steeds wordt uitgegaan van een fictief rendement, kan met name bij beleggingen dit rendement fors afwijken van het daadwerkelijk behaalde rendement.

Nog niet vaststaande aanslagen

Vanaf medio september wordt daarnaast herstel geboden aan de aanslagen over 2017 tot en met 2020 die op 24 december 2021, de datum van het arrest van de Hoge Raad, nog niet onherroepelijk vaststonden. Hiervoor wordt dezelfde spaarvariant gebruikt. Dat geldt ook voor het rechtsherstel voor de aangiften 2017 tot en met 2020 waarbij nog geen aanslag was opgelegd. Dit rechtsherstel volgt vanaf medio oktober dit jaar

Wat als u geen bezwaar heeft gemaakt?

Als u belastingheffing in box 3 betaalde en uw vermogen bestaat uit nagenoeg alleen spaargeld, dan zou u al een verzoek om ambtshalve vermindering van de aanslagen over 2017 en volgende jaren kunnen indienen. Maar u kunt ook wachten tot de aangekondigde beslissing van de Hoge Raad in het najaar.

Afhandeling aangifte 2021

Mensen met box 3-inkomen die dit jaar op tijd aangifte hebben gedaan over 2021, ontvangen dit jaar niet voor 1 juli een te betalen aanslag. De Belastingdienst houdt de aangiftes met belastingheffing in box 3 namelijk apart en legt deze aanslagen vanaf augustus gefaseerd op. Wie voor 1 mei aangifte heeft gedaan en een teruggaaf verwacht, krijgt in eerste instantie een voorlopige aanslag die gebaseerd is op de oude systematiek. Zo hoeven belastingplichtigen niet onnodig lang op hun teruggaaf te wachten. Bij de definitieve aanslag kunnen zij eventuele restteruggaaf op basis van de spaarvariant verwachten. Of ook degenen die geen bezwaar hebben gemaakt, geld terugkrijgen, beslist het kabinet later.

Als u bezwaar heeft gemaakt tegen de belastingheffing in box 3 over uw vermogen over de periode 2017 tot en met 2020, krijgt u voor 4 augustus eventueel te veel betaalde belasting terug.

Bron: Tips & Advies

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op.

belastingheffing in box 3

More To Explore

Fiscus jaagt op ‘hobbyondernemers’

De media kopten onlangs dat de Belastingdienst gaat jagen op zogenaamde ‘hobbyondernemers’. Op wie wordt er gefocust? wat speelt er? Vanaf 1 januari 2023 zijn digitale Europese

Meer informatie?

Twijfel niet en neem contact op.

Advies administratiekantoor Starre & Partners
Scroll naar boven